Creation of tourist map of the National Park ‘Synevyr’ using means of ArcGIS (p. 82-88) | Academic Journals & Conferences

  1. Home
  2. map design tutorials
  3. Creation of tourist map of the National Park ‘Synevyr’ using means of ArcGIS (p. 82-88) | Academic Journals & Conferences

Petranivskiy V.L., Rutinskiy M.I. Turystychne krayeznavstvo [Tourism of the regional studies]. Kyiv, Znannya [Knowledge], 2008. 575 p. Dorozhinskiy O., Kolb I., Dorozhinska O. Fotogrammetriya, geoinformatyka, dystantsiyne zonduvannya v doslidzhennyakh kulturnogo landshaftu [Photogrammetry, geoinformatics, remote sensing studies of the cultural landscape]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2009, issue 71, pp. 108–121. Hritskiv N. Stvorennya tematychnoyi karty kurortu Skhidnytsya z vykorystannyam bazovykh kartohrafichnykh materialiv [Creating a thematic map of the resort Skhidnytsya using basic cartographic materials]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2009, issue 71, pp. 35–41. Sossa R.I. Stan ta perspektyvy kartohrafichnoho zabezpechennya Ukrayiny [Status and prospects of cartographic support Ukraine]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2001, issue 61, pp. 167-173. Barladin O., Mikolenko L. Sklar O. Geoinformatsiynyy pidkhid ta problematyka shchodo onovlennya planovo-kartohrafichnykh materialiv z vykorystannyam aero- ta kosmichnykh znimkiv [Geoinformation approach and perspective to update planning and cartographic materials using aerial and satellite images]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2009, issue 71, pp. 185-191. Available at: http://www.stezhky.org.ua. / Ivano-Frankivska regionalna fundatsiya ‘Karpatski stezhky’ [Ivano-Frankivsk regional fund ‘Carpathian trails’]. Available at: http://www.gpsies.com. / Web-portal turystychni marshruty v tsilomu sviti [Web- portal tracks in the whole world]. Available at: http://www.karpaty.info. / Web-katalog turystychnykh poslug v Ukrayinskykh Karpatakh [Web- catalog of tourism services in the Ukrainian Carpathians]. Source.

Menu
whatsapp button